Algemene voorwaarden

  Specifieke Algemene Voorwaarden Particuliere Groepscursussen met Open inschrijving De Talenschool

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze groepscursussen. De Talenschool is een handelsnaam van DC Taleninstituut en staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK in Leeuwarden onder nr. 86531840 en BTW nummer NL863997648B01. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 01-06-2022.

  1. Via onze website schrijf je je in voor één van onze taalcursussen.
  2. Onze taalcursussen omvatten 12 lessen van 1,5 uur en hebben twee vaste startmomenten;
   eind september/begin oktober (week 38) en eind januari/begin februari (week 5).
  3. De taalcursussen worden gegeven in kleine groepjes met minimaal 6 en maximaal 10 cursisten zodat wij persoonlijke aandacht en maatwerk kunnen waarborgen. Bij 4 of 5 cursisten kan een cursus in overleg doorgaan met resp. 8 of 10 lessen voor hetzelfde tarief.
  4. Het doel van onze groepscursussen is de algemene spreek- en luistervaardigheid te verbeteren door middel van dialogen, rollenspellen en discussies. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan functionele grammatica, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.
  5. De kosten bedragen €259 per cursist per cursus van 12 lessen van 1,5 uur. Dit bedrag is vrij van BTW en exclusief lesmateriaal. Je dient het lesmateriaal zelf te bestellen.
  6. De dagen waarop de verschillende talen worden aangeboden zijn onder voorbehoud. Het tijdstip is van 19.00 tot 20.30 of van 20.30 tot 22.00, afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de inschrijvingen per niveau. Het uiteindelijke tijdstip kan daarom afwijken van het rooster en wordt maximaal een week voor aanvang bekend gemaakt.
  7. Minimaal een week voor aanvang van de cursus hoor je of een taalcursus definitief doorgaat en ontvang je aanvullende informatie betreffende de cursusdata, het tijdstip, het lesmateriaal, de leslocatie en de factuur.
  8. De factuur kan uitsluitend op naam van de cursist staan en dien je binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen. Daarnaast staat een inschrijving op naam en is niet overdraagbaar.
  9. Vanaf de inschrijvingsdatum heb je als particulier wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je de inschrijving kosteloos annuleren, omzetten naar een andere cursus of doorschuiven naar de eerstvolgende periode. Dit dien je schriftelijk aan ons door te geven.
  10. Na de 14 dagen bedenktijd wordt bij annulering het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Ook bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd.
  11. Vanaf de dag waarop de cursus start is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname. (Deels) doorschuiven naar een andere periode is dan niet meer mogelijk.
  12. Je kunt na de eerste les van een cursus eventueel eenmalig overstappen naar een andere cursus op een ander niveau, mits deze cursus doorgaat en er nog plek is. De cursus kan alleen in dezelfde periode worden gevolgd.
  13. Het is niet mogelijk om lessen in te halen. Wel informeert de docent je over de behandelde lesstof en eventueel huiswerk, zodat je altijd de mogelijkheid hebt om de lesstof zelfstandig te bestuderen.
  14. Wanneer de les uitvalt door onvoorziene omstandigheden, zal de docent zo spoedig mogelijk een inhaalmoment afstemmen in overleg met de groep. Dit is normaal gesproken een van de gecommuniceerde reservedata.
  15. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij De Talenschool. Behalve voor eigen gebruik door de cursist mag het materiaal niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Talenschool.
  16. De Talenschool behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren of uit te stellen. In eerste instantie bieden wij dan een alternatief. Komt het alternatief niet uit dan ontvang je het volledige cursusgeld terug.
  17. De Talenschool verstrekt geen certificaten van deelname.
  18. Indien de Talenschool door omstandigheden die niet voor haar risico komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval maar niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internetproviders of andere omstandigheden waarop De Talenschool geen invloed kan uitoefenen.
  19. Indien door overmacht de fysieke taaltraining niet kan plaatsvinden, heeft De Talenschool het recht het restant van de cursus af te maken in de vorm van een online-training.
  20. Indien De Talenschool ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt ze wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en van de gemaakte kosten.
  21. De Talenschool zal alle informatie die door cursisten is verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  22. Bij niet-tijdige betaling ben je in verzuim, in welk geval je over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd bent vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening
  23. In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100 per declaratie. Deze verplichting geldt tevens als boetebeding.

  detalenschool
  De Talenschool
  Nieuwstraat 21
  8441 GC Heerenveen
  info@detalenschool.nl
  www.detalenschool.nl
  De Talenschool is een onderdeel van DC Taleninstituut in Heerenveen.